هما مداح

حذف قدرت از فرایند توانمندسازی: یک روایت تجربی

احتمالا توانمندسازی بیشتر از همۀ لغات مد روزی که در 30 سال گذشته وارد فرهنگ لغات توسعه شده اند، مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته است. مانند بسیاری دیگر از واژگانی که برای معرفی یک مفهوم کاملا سیاسی ابداع شدند،…