هدا امینیان

عراق، تحریم‌ها و امنیت: یک نقد

«تفسیر قانونی/حقوقی در قلمرویی شکل می‌گیرد که در آن رنج و مرگ حکم می‌راند» رنج و مرگ زنان، فرق بین جنگ و صلح را مبهم می‌کند. زنان هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ به شکل نامتناسبی از…