مهدیس صادقی پویا

تجاوز و خشونت جنسی در ازدواج و رابطۀ زوجینی

ازدواج و سایر روابط شخصی، اغلب پیچیده و پر از فراز و نشیب هستند؛ با این حال، تعداد کم‌شماری از افراد پیش‌بینی می‌کنند که در این نوع روابط صمیمانه، متحمل خشونت جنسی شوند. روابط شخصی به دلیل ماهیت صمیمانه‌ای که…

مراکز بحران تجاوز جنسی: نجات بازماندگان و گروه‌های اجتماعی آن‌ها

در دهه‌ی ۱۹۷۰، جنبش ضد تجاوز بر پایه‌ی دو اصل اساسی ظهور کرد: (۱) خشونت علیه زنان به منظور کنترل اجتماعی زنان اعمال می‌شود، و (۲) زنان توانایی کمک به یک‌دیگر را دارند تا از موقعیت قربانی به موقعیت نجات‌یافته…