شیوا نظر‌آهاری

روشنگری، وظیفۀ اصلی ما کنشگران است

راه افتادن جریان افشاگری آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی در ماه‎های گذشته چالش‌های مختلفی را به همراه داشته است. همزمان دستگیری یکی از متهمان و زندانی شدنش بحث‌های گوناگونی را در مورد قوانین موجود ایجاد کرد و بسیاری نسبت به…