سیما حسین زاده

افتان و خیزان تا مرد شدن

مقدمه: کتاب «گام به گام تا مرد شدن» به قلم پینار سَلَک (Pinar Selek)، در سال 2008 به زبان ترکی استانبولی چاپ و منتشر شده است. پینار سلک در این کتاب، فرایند «مرد شدن» مردان در جامعه امروزی ترکیه را…