سمیه رشیدی

تغییر فقط برای ما، نه برای آنها؟

بدون شک یکی از روش‌های تغییر و پیشبرد در مسیر ترویج حقوق زنان، لابی با افراد تاثیرگذار در قدرت است. لابی‌گری به همان میزان که در پیشبرد مطالبات زنان ضروری است، درعین حال بیشتر اوقات مناقشه‌برانگیز هم بوده است. یکی…

مهارت همدلی با خشونت‌دیده را بیاموزیم

«باید یاد بگیریم که افراد را کمتر در پرتو آن چه که انجام می‌دهند و باید انجام دهند ببینیم و بیشتر از دریچه آن چه که رنج می‌کشند ببینیم»‌‌( دیتریش بونهفر کشیشی که توسط نازی ها در سال ۱۹۴۵ کشته…