افروز مغزی

تجاوز جنسی؛ سناریوی مالزیایی

مقدمه برغم تعیین مجازات های بسیار سنگین و حتی اعدام برای متجاوزان جنسی در برخی کشورها، هنوز تجاوز جنسی یکی از مشکلات جدی در بسیاری از مناطق جهان محسوب می شود. اثبات تجاوز جنسی در دادگاه ها به دلایل متعدد،…