هدا امینیان

عراق، تحریم ها و امنیت: یک نقد

" تفسیر قانونی/حقوقی در قلمرویی شکل می گیرد که در آن رنج و مرگ حکم می راند2 " رنج و مرگ زنان، فرق بین جنگ و صلح را مبهم می کند. زنان هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ…