ناهید مطیع

هر عقیده‌ای محترم نیست؟!

مری بیرد، مورخ و محقق برجسته مسایل زنان، اخیرا در کتاب جدیدش به نام زنان و قدرت با بررسی تاریخ چندین هزار‌ساله غرب به بررسی این نکته می پردازد که زنان در کشورهای غربی همیشه در عرصه عمومی و قدرت…

مطالبه‌گری جنبش زنان ایران فرایندی است تمام‌نشدنی

در میان اعتراضات سراسری به عملکرد حکومت ایران، جنبش زنان در ایران بیانه‌ای* صادر کرد که بررسی آن حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد چند نکته در این بیانیه آن را برجسته می‌کند و بیانگر آن است که این کنشگران…