بهار سلیمی

هنرمندان زن فمینیست خاورمیانه

مجموعه زیر گرد آوری فهرست وار بخشی از هنرمندان زن فمینیست خاورمیانه است که در مسیر آفرینش هنری خود به اعتراض به نظام های دیکتاتوری محل زندگی خود نیز پرداخته اند. متاسفانه فقدان مجموعه ای این چنین همواره در زبان فارسی و یا حتی در زبان های دیگر دیده می شود. امید است که این مجموعه (…)