مراکش

منشور ملی بهبود تصویر زنان در رسانه

پیش گفتار زنان مراکش نقش عظیمی در تحقق اهداف توسعه و مشارکتی موثر در پیشرفت جامعه دارند. برای استمرار این رویه، مراکش استراتژی ها و برنامه هایش را با هدف حمایت و توانمند سازی زنان برای ایفای نقش شان به…

مدوّنه به شکلی دیگر ۲

کتاب دوم: انحلال عقد نکاح و آثار آنبخش سوم: طلاقماده ۸۳بخش چهارم: درخواست طلاقفصل اول: درخواست طلاق به درخواست یکی از زوجین به دلیل شقاقماده ۹۴ماده ۹۵فصل دوم: درخواست طلاق به دلایل دیگرماده ۹۸بخش پنجم: طلاق توافقی و طلاق خلعیفصل…