فلسطین

جریان‌سازی جنسیتی و سازماندهی فمینیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا

مقدمه در این فصل، شیوه‌های اعمال جریان‌سازی جنسیتی از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل را در خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می کنم. علاوه بر این راه‌کارهای استفاده شده و چالش‌های پیش روی گروه‌های مختلف فمینیستی و فعال زنان…

ارتقای عدالت معطوف به جنسیت و اصلاح حقوقی در اراضی فلسطینی

مقدمه در سال های اخیر شماری از دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا به سراغ قوانین جزایی خود رفته اند تا نابرابری جنسیتی را از طریق اصلاحات برطرف کنند. در اراضی فلسطینی نهادهای دولتی و سازمان های غیردولتی که به…

زنان اسلام گرای حماس: مابین فمینیسم و ناسیونالیسم

چکیده در دسامبر۱۹۹۵، زمانی که حماس، تشکیل حزب اسلامی نجات ملی را به عنوان یک سازمان سیاسی مجزا از شاخه نظامی اش اعلام کرد، راه را برای دخالت جنبش اسلامی در فرآیندهای سیاسی شکل گرفته در کرانه باختری رود اردن…