ترکیه

عاملیت و توانمند سازی: استراتژی های مرتبط با کار زنان و طبقه اجتماعی درمناطق شهرنشین ترکيه

مقدمه این نوشتار از بروز عاملیت و پرسش از احتمال های ممکن برای توانمند سازی در استراتژی های مرتبط با کار زنان بحث خواهد کرد که مورد استفاده زنان در طبقه کارگر، متوسط و مرفه در شهر استانبول بوده است.…

گفت و گوی پینار سلک با پل هایی برای زنان به مناسبت یک سالگی سایت

راد: پینار لطفا خودت را معرفی می کنی؟ سلک: معرفی خودم کار خیلی آسانی نیست ولی می توانم بگویم که من زنی آزادی خواهم. ترک هستم و به لطف خانواده ام در مبارزات آزادی خواهانه برای مردم ‌سالاری بزرگ شدم و…

افتان و خیزان تا مرد شدن

مقدمه: کتاب «گام به گام تا مرد شدن» به قلم پینار سَلَک (Pinar Selek)، در سال 2008 به زبان ترکی استانبولی چاپ و منتشر شده است. پینار سلک در این کتاب، فرایند «مرد شدن» مردان در جامعه امروزی ترکیه را…